افتخار خدمت رسانی به جناب آقای علیرضا سلیمانی قهرمان کشتی اصفهان نصیب تیم اصفهان پکیج گردید. 

علیرضا سلیمانی قهرمان کشتی اصفهان