تعرفه خدمات ما

تعرفه خدمات

کلیه هزینه ها قبل از اقدام با مشتری هماهنگ و درصورت موافقت و توافق اقدام می گردد. و پس از آن نیز فاکتور رسمی با ضمانت کتبی ارائه می گردد.

مشابه فاکتور نمونه زیر: