افتخار خدمت رسانی به جناب آقای دکتر احمدرضا نجمی عضو محترم بنیاد نخبگان نصیب تیم اصفهان پکیج گردید.