بسیار خرسندیم که افتخار خدمت رسانی به جناب آقای محمد نژاد مهدی مدافع میانی باشگاه سپاهان اصفهان نصیب اصفهان پکیج گردید.