افتخار خدمت رسانی به جناب آقای دکتر مکارم استاد محترم دانشکاه های اصفهان نصیب تیم اصفهان پکیج گردید.