افتخار خدمت رسانی به جناب آقای سامیار سرافراز مجری توانمند صداسیما و صاحب صدای گیرا و ماندگار و خوش طنین، نصیب اصفهان پکیج گردید.