افتخار خدمت رسانی به جناب آقای کریم احمدی فوتبالیست پدیده و سیاه جامگان نصیب اصفهان پکیج گردید.