بسیار خرسندیم که افتخار خدمت رسانی به جناب آقای دکتر پورعلیزاده سخنران، مشاور و برگزار کننده دوره های آموزشی، نصیب اصفهان پکیج گردید